Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva  za rok 2013, která byla prezentována spolu s fotografiemi na posledním zasedání zastupitelstva 12.12.2013
Prezentace fotek v Powerpointu . pptx ke stažení zde

Mezi hlavní úkoly zabezpečované obcí patří zajištění řádného fungování veřejné infrastruktury. Zajištění dodávky pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod a rozvoj školy a školky patřily proto v minulých letech i v roce letošním k hlavním programům, které byly pro činnost obce schváleny jejím zastupitelstvem.

Čistírnu odpadních koupila obec do svého vlastnictví v roce 2005 v technickém stavu, který již v této době nebyl vyhovující. Kapacita provozu čistírny odpadních vod byla již v této době omezena a každé další navýšení množství splaškových vod vyvolávalo technické problémy v jejím provozu. Od převzetí ČOV obec opakovaně a neúspěšně žádala poskytnutí dotace na její rekonstrukci. K zajištění provozu a dodržení parametrů čištění odpadních vod, vyplývajících z obecně závazných platných právních předpisů, bylo nutné investovat do provozu čistírny v rámci oprav a investic, cca. 2,000.000,- Kč. Ani investicemi, částečně hrazenými z příspěvků na rozvoj veřejné infrastruktury včetně příspěvku ve výši 250 000,- poskytnutého společností GOLF Slapy, v souvislosti s výstavbou golfového hřiště, nebylo možné navýšit kapacitu čističky tak, aby byl zajištěn další udržitelný rozvoj obce. Obec proto zahájila jednání s VLRZ Praha, provozovatelem Rehabilitačního ústavu Slapy o výstavbě nového úseku čistění. Výsledkem byla dohoda podle které obec ze svých finančních prostředků zajistí provedení stavební části nového úseku čištění a VLRZ svým nákladem provede technologickou část, kterou obci pronajme. Aby bylo možné dohodu uzavřít a pro větší přehled o nákladech na provoz čistírny, zajišťovaný do té doby provozovatelem BVS Agua s.r.o. , začala obec od 1.1.2012 provozovat ČOV sama

Nákladem v celkové výši 4,331.911,- Kč byl postaven nový úsek čištění, jehož součástí se stala nová linka biologického čištění, včetně mikrofiltrů a , měrného objektu na odtoku . Na těchto nákladech se obec podílela částkou náklady 2 096 228,-Kč a VRÚ - 2 235 683,- Kč. Tímto způsobem společné investice do ČOV se podařilo udržet stávající cenu za odvádění odpadních vod pro občany, což považuje obec za stejně významné jako provedení samotné rekonstrukce. V souvislosti s cenou za odvádění odpadních vod je nutné připomenout, že tato cena je jednou z nejnižších na území Středočeského kraje a obec bude nadále usilovat o to, aby případné zvyšování nákladů na provoz ČOV občany co nejméně zatěžovalo.

V minulých letech se pravidelně, zejména v letních měsících, projevovaly nedostatky v plynulosti zásobování pitnou vodou, vyplývající z omezených kapacit jejích zdrojů. Z pořízených studií vyplynul jako optimální způsob řešení tohoto dlouholetého problému výstavba úpravny vody ze Slapské přehradní nádrže. Přestože tento projekt získal poměrně širokou podporu i u okolních obcí, nedošlo k žádné konkrétní spolupráci a protože opět bylo neúspěšně žádáno o poskytnuté účelové dotace, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o výstavbě úpravny vody z vlastních finančních prostředků obce. K tomuto rozhodnutí nepochybně přispělo i to, že v souvislosti s výstavbou golfového hřiště byla se společností GOLF Slapy, uzavřena dohoda, na základě které se společnost zavázala vybudovat vlastním nákladem přivaděč pitné a užitkové vody. Úpravna vody byla pořízena nákladem 5 840 949,- Kč. Od 16.5.2013 je úpravna ve zkušebním provozu. Ani v případě této investice se její náklady nepromítly do ceny vodného, která byla pro občany zachována v nezměněné výši, která je stejně tak, jako u ceny za odvádění odpadních vod, jednou z nejnižších na území Středočeského kraje.

V září 2011 byla dokončena rekonstrukce školy, při které byla provedena, výměna oken a vstupních dveří, zateplení pláště budovy, výměna krovu a střešní krytiny, demolice komínů a vyčištění půdy, příprava na půdní vestavbu, pořízení nábytku a 20 počítačů a 3 interaktivních tabulí. Náklady na rekonstrukci byly hrazeny ve výši 5 542 968,- Kč z dotace poskytnuté z ROP Střední Čechy a ve výši 1 385 675,38 z finančních prostředků obce. Finančních prostředky obce byly použity na spolufinancování a také za účelem přípravy půdní vestavby. Správnost této investice projevila v následujícím roce v souvislosti s nárůstem žáků základní školy. V letošním roce proto byla provedena půdní vestavba při které vznikla jedna třída ZŠ, 2 třídy družiny, dívčí a chlapecké WC, šatna, kabinet a skladovací prostory. Půdní vestavba, která je v užívání od 30.10.2013, byla pořízena za celkovou cenu 3 558 658,- Kč.

Ze stanoviska dotčených orgánů, které obec obdržela v minulých letech, vyplynulo, že nelze třídu MŠ umístit na stejném patře jako třídy ZŠ. Po posledním jednání se zdá, že tato možnost je reálná. i, Vzhledem k akutnímu nedostatku míst v mateřské školce, budeme s dotčenými orgány opětovně jednat a v případě získání příslušného oprávnění, bude část půdního prostoru upravena na třídu základní školy a další třída mateřská školy by se umístila do prvního patra. Toto řešení by mohlo přispět alespoň k částečnému vyřešení problému s kapacitou mateřské školy. Úplné vyřešení tohoto problému by vyžadovalo provedení nové přístavby základní školy. I přes dobrou hospodářskou situaci obce je tato investice v současné době mimo možností obce.

Protože v letošním roce nebyly vyčerpány finanční prostředky určené na dopravní infrastrukturu z důvodu neukončeného řízení o vydání stavebního povolení na opravu komunikace od samoobsluhy (u Březinů) ke křižovatce se silnicí k Motorestu, byly tyto prostředky přesunuty do rozpočtu na rok 2014. Přesunutí finančních prostředků do rozpočtu příštího roku koresponduje s rozhodnutím zastupitelstva obce věnovat v následujícím roce hlavní pozornost právě opravám a rozvoji účelových komunikací a úpravám veřejných prostranství obce, poté, kdy v předchozích letech investice byly převážně směřovány do rozvoje vodohospodářské infrastruktury a školství. V roce 2014 chce obec na tyto programy použít částku cca. 2 miliony korun. K dalšímu rozvoji obce by měla přispět i rekonstrukce budovy obecního úřadu. Bylo zadáno zpracování posouzení technického stavu budovy s vyčíslením nákladů na její rekonstrukci, případně nákladů na postavení nové budovy. Zastupitelstvo obce chce tak dosáhnout zlepšení dostupnosti obecního úřadu pro všechny občany obce, včetně zajištění bezbariérové přístupu pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Přestože se následující informace netýká přímo rozvoje veřejné infrastruktury, nepochybně s ní souvisí. Jedná se o přípravu a schválení územního plánu. Pro připomenutí uvádím, že územní plán „administrativně" zpracováván příslušným odborem Městského úřadu Černošice, který zajišťuje veškerá náležitosti spojené s jeho projednáním jako jeho pořizovatel. Novela stavebního zákona si vyžádala doplnění a schválení záměru územního plánu a tím spojené projednání s dotčenými orgány. Tento postup byl odůvodněn i tím, že ze strany vlastníků nemovitostí byly vzneseny požadavky spojené s využitím území, které vyžadují projednání v dotčených orgánech. Jedná se zejména o územní studii pro rozvoj lokality Ždáň, ke které by se mělo zastupitelstvo obce vyjádřit a zřízení obory v oblasti od Štěchovic po Královky. Další postup při projednávání návrhu územního plánu je zcela v kompetenci pořizovatele s tím, že zastupitelstvo obce bude postupovat tak, aby bylo možné územní plán schválit v průběhu příštího roku.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že obec i přes vynaložené investice bude i v dalším roce hospodařit s rozpočtem, který jí umožní další vynakládání finančních prostředků, které budou vést k zlepšování jejího rozvoje.

 

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • VLTAVA RUN 2023 (12.5.2024)

  Dobrý den, v kalendáři akcí je zapsána akce omylem na 12.6. Mohl by to, prosím, někdo opravit na ...

  Číst dále...

   
 • Teplota vody Slapské přehrady

  Opraveno. Do několika minut se hodnoty budou zobrazovat správně.

  Číst dále...

   
 • Teplota vody Slapské přehrady

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat zda je měření správné? Asi tam bude nějaká chybka

  Číst dále...

Poslední inzeráty


Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/jquery.min.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/_include:/tmp/uploads:/www/sqluploads:/global/applications/tools) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/fullnoconflict.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/_include:/tmp/uploads:/www/sqluploads:/global/applications/tools) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652